Kurv Navigasjon Søk
Kurv
Gratis frakt
Eksp. gebyr kr. 99,-
Åpent kjøp
30 dager
Få råd og veiledning 55 98 87 50
Hverdager kl. 08.00 - 17.00

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp

versjon 01.03.2015

 

Innholdsfortegnelse:

Innledning

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelsen
 6. Betaling
 7. Levering med videre
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Transportskade
 12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 14. Kjøperens rettigheter ved mangel
 15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 16. Garanti
 17. Personopplysninger
 18. Konfliktløsning

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er en tilpasning av «Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett», utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

 

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Levering av vare, undersøkelsesplikt og transportskade er ytterligere regulert av Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2000). Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

 

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsning på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken – herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser. Produktbilder brukt på nettsidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Videre skal eventuell direkte korrespondanse mellom partene, for eksempel e-post og nettprat, inkluderes i avtalen.

 

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene – så fremt det ikke strider mot bindene lovgivning.

 

2. Partene

Selger

Firma: Bad.no AS

Adresse: Midtunhaugen 13 A, 5224 Nesttun

E-post: kundeservice@bad.no

Kontaktskjema: kontakt oss

Telefon: 55 98 87 50

Org.nr: NO 986 635 149 MVA

Åpningstider: hverdager mellom kl.08.00 – 17.00.

Kjøper

Kjøper er den som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

 

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift og med reell frakt.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

 

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, i selgers markedsføring eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Selger forbeholder seg retten til å kansellere avtalen dersom varen er utsolgt eller tatt ut av produksjon. Kjøper vil i slike tilfeller bli kontaktet av selger med informasjon om forholdet og hva selger kan tilby av erstatningsprodukt eller ny leveringstid. Kjøpers aksept av selgers erstatningsprodukt/ny leveringstid er å anse som en ny bestilling.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

 

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

 

Ved etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse- eller ved mottak av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Les mer om betaling med PayByBill Faktura og Fakturavilkår.

 

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens fysiske adresse.

 

7. Levering med videre

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

 

Leveringstid oppgitt i bestillingsløsningen er virkedager og inkluderer ikke helgedager og helligdager. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport - Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Er bestemmelsesstedet nord for Trondheim, vil det i henhold til vanlige vilkår for transport være lengre leveringstid enn angitt i bestillingsløsningen.

 

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil selger informere kjøper så fort kunnskap om forholdet foreligger. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen – jf. kontraktens punkt 13.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

 

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Det er kjøpers ansvar at melding om bruk av angrerett ankommer selger innen angitt tidsfrist.

 

Ved bruk av angreretten må varen levers tilbake til selgeren innen rimelig tid, og senest innen 14 dager fra melding om angrerett er gitt til selger. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen, med unntak av tilleggskostnader som følge av at kjøper har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering selger tilbyr, til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten.

 

Kjøper kan undersøke og teste produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Selger har rett til å få erstattet eventuelle verditap som følge av kjøpers undersøkelse og test av produktet. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

 

Kjøper betaler selv for alle kostnader forbundet med returforsendelsen. Kjøper kan finne oppdaterte frakt- og emballasjekostnader hos Posten og Bring. Kostnader ved retur varierer veldig og kan strekkes seg opp til ca kr. 2 500. Risiko og ansvar for varen ved returforsendelse ligger hos kjøper inntil selger har mottatt varen. Selger har rett til å få erstattet eventuelle verditap av varen som følge av transportskade. Kjøper kan i enkelte tilfeller søke erstatning for transportskade på eget ansvar direkte hos transportør.

 

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, intimvare med brutt forsegling eller på varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, ofte kalt tilvirkningskjøp. Eksempler på tilvirkningskjøp kan være boblebadekar med spesialtilpasset tilleggsutstyr eller dusjvegger på spesialmål. Eksempel på intimprodukt er toalettsete med brutt forsegling.

 

10. Undersøkelsesplikt

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

 

For ytterligere informasjon vedrørende transportskader, se kontraktens punkt 11. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

 

11. Transportskade

Selger følger Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2000) ved forsendelser.

 

I henhold til NSAB 2000 skal kjøper undersøke forsendelsen for ytre skader ved mottak. Synlige skader på emballasje merkes på fraktbrev og underskrives av både kjøper og sjåfør. Kjøper plikter å undersøke forsendelsen for skjulte skader uten ugrunnet opphold. Skjer reklamasjonen senere enn 7 dager fra forsendelsen ble mottatt, påhviler det kjøper å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før forsendelsen ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal forsendelsen anses å ha blitt levert i fullgod stand.

 

Melding om transportskade til selger bør være skriftlig (e-post eller brev) og inneholde bilder av skaden.

 

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

 

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev), og ved mangel inneholde bilder. Kjøper kan alltid kontakte bad.no på kundeservice@bad.no uansett henvendelse. Vi anbefaler at du bruker vårt kontaktskjema.

 

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

 

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpsloven § 24.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

 

14. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 

Selgeren skal foreta retting eller omlevering innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

 

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpsloven § 33.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr på kr.350 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

16. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14.

 

17. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Et eksempel hvor innhenting av personnummer er nødvendig er fakturakjøp.

 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

 

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

18.Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.